Từ điển Trung Việt

Từ Điển Từ Mới Tiếng Hoa - Tái bản 03/2011 01
Từ Điển Việt Hoa Hiện Đại 02
Từ Điển Tục Ngữ Hán - Việt 03
Từ Điển Hán - Việt - Tái bản 08/12/2013 04
Hán - Việt Từ Điển Giản Yếu 05
Từ Điển Hán - Việt - Tái bản 03/02/2002 06
Thành Ngữ Hán - Việt 07
Từ Điển Hoa - Việt Thông Dụng (In lần thứ 4) 08
Từ Điển Thành Ngữ Hoa Việt Thông Dụng 09
Từ Lâm Hán - Việt Từ Điển 10
Từ Điển Việt - Hoa Thực Dụng 11
Từ Điển Việt - Hoa - Tái bản 03/99/1999 12
Từ Điển Việt Hán Hiện Đại 50.000 Từ 13
Từ Điển Hán - Nhật - Việt 14
Hán - Việt Từ Điển - Tái bản 2004 15
Từ Điển Chủ Điểm Hán - Việt Hiện Đại - Tái bản 2004 16
Từ Điển Việt - Trung Hiện Đại 17
Từ Điển Hán Việt - Tái bản 2001 18
Từ Điển Hán Việt - Tái bản 09/04/2004 19
Từ Điển Chủ Điểm Hán - Việt Hiện Đại - Tái bản 02/04/2004 20
Từ Điển Hoa - Hoa - Việt (150.000 Từ) 21
Từ Điển Từ Đồng Nghĩa, Từ Phản Nghĩa Hoa - Việt 22
Từ Điển Hán - Việt - Tái bản 06/04/2004 23
Từ Điển Hán - Việt 24
Từ Điển thành ngữ - tục ngữ Hán Việt 25