Từ điển Pháp Việt

Từ Điển Việt - Pháp - Tái bản 2003 26
Từ Điển Pháp-Pháp-Việt - Tái bản 2001 27
Từ Điển Pháp - Việt (Khoảng 125.000 Mục Từ) 28
Từ Điển Pháp - Việt - Tái bản 2004 29
Từ Điển Pháp - Việt (Khoảng 50.000 Mục Từ) 30
Từ Điển Việt - Pháp (Khoảng 50.000 Mục Từ) 31
Từ điển Việt - Pháp , Pháp - Việt bằng tranh 32
Từ điển Việt-Pháp 33
Từ điển Pháp-Việt - Tái bản 2000 34
Từ Điển Pháp-Việt - Tái bản 10/97/1997 35
Từ Điển Pháp-Pháp-Việt - Tái bản 12/01/2001 36
Từ điển thành ngữ- tục ngữ Pháp- Việt 37
Từ điển Pháp - Việt (60000 từ) 38
Từ điển Việt - Pháp - Tái bản 2000 39