Sách luật quốc tế

Tư Pháp Quốc Tế 01
Luật Đầu Tư Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành - Song Ngữ Việt - Anh 02
Giáo Trình Luật Quốc Tế 03
Pháp Luật Và Thông Lệ Quốc Tế , Pháp Luật Của Việt Nam Về Thương Mại Quốc Tế (Sách Chuyên Khảo) 04
Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Trong Quản Lý, Giao Dịch Kinh Doanh 05
Đặc Biệt Tin Cậy Vị Đại Sứ Ở OASINTƠN Qua Sáu Đời Tổng Thống Mỹ 06
WTO - Những nguyên tắc cơ bản 07
Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào? - Tái bản 2003 08
Các quy định pháp luật về quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Cộng đồng châu Âu 09
Một số vấn đề lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế 10
Một số quy định pháp luật về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước ASEAN 11
Quy định pháp luật về quan hệ kinh tế - xã hội giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia 12
Một số Văn bản pháp luật về Quan hệ giữa Việt Nam với cộng đồng Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản 13
Một số quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 14
Doanh nghiệp cần biết khi quan hệ thương mại với Hoa Kỳ 15
Những điều cần biết về luật pháp Hoa Kỳ 16